Regulamin rezerwacji

Regulamin Apartamentu położonego w MIĘDZYZDROJACH, przy ul. Nowomyśliwskiej 3

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na podstawie których dokonuje się rezerwacji i wynajmu
  lokalu mieszkalnego położonego w Międzyzdrojach, przy ul. Nowomyśliwskiej 3 zwanego dalej
  Apartamentem 128 Ogródek Bel Mare.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu Apartamentu.
 3. Podmiotem świadczącym usługi jest Apartament 128 Ogródek Bel Mare.
  § 2
  REZERWACJA
 4. Rezerwacja Apartamentu może zostać dokonana poprzez:
  • wysłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres e-mail: apartamentbelmare128@gmail.com,
  • poprzez stronę www.apartament128.com
 5. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 50%.
 6. Zadatek, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinien zostać zapłacony na rachunek bankowy
  w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania przez Wynajmującego lub przez osobę przez niego upoważnioną informacji o dostępności
  Apartamentu w terminie wskazanym przez Najemcę. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko
  rezerwującego oraz termin pobytu.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji przez stronę internetową www.apartament128.com, Gość ma do wyboru dwóch operatorów płatniczych: PAYPAL, PRZELEWY24, spośród których może dokonać wyboru płatności z przekierowaniem do danego banku ze wskazaniem wykonania przelewu.
 8. Brak wpłaty zadatku w ciągu 1 dnia roboczego, spowoduje anulowanie rezerwacji.
  § 3
  CZYNSZ, WARUNKI PŁATNOŚCI
 9. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w
  wysokości określonej w umowie najmu pomniejszonej o kwotę zadatku, o którym mowa w § 2 pkt 2.
 10. Czynsz będzie płatny do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu.
 11. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie opłaty, w tym podatki oraz koszty
  eksploatacji.
 12. W razie wcześniejszego opuszczenia Apartamentu przez Najemcę czynsz nie podlega zwrotowi.
 13. Czynsz nie podlega obniżeniu w przypadku, gdy wydanie Apartamentu ulegnie opóźnieniu z
  przyczyn leżących po stronie Najemcy.
 14. Nie akceptujemy kart kredytowych.
 15. Doba przedłużona do godziny 15 jest płatna dodatkowo 350 zł.
 16. Dziecko do 4 lat bezpłatnie.
  § 4
  KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU
 17. Z Apartamentu mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.
 18. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego
  stan techniczny, utrzymywać Apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego
  sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.
 19. Najemca ma prawo do korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w
  Apartamencie.
 20. Najemca ma prawo korzystać z bezprzewodowego internetu
 21. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
  8.Na terenie apartamentu obowiązuje zakaz palenia papierosów, świec itp.
  9.Na terenie balkonów prosimy o zachowanie bezpieczeństwa, obowiązuje tam również zakazwyrzucania jakichkolwiek przedmiotów oraz odpadków spożywczych.
  10.Wynajmujący z chwilą otrzymania kluczy od apartamentu odpowiada za mienie w przypadkuzniszczeń bądź braków będzie on obciążony kosztami napraw, bądź kosztami brakujących rzeczy.
  11.Za wartościowe rzeczy pozostawione w apartamentach nie odpowiadamy.
  12.Wynajmujący apartament powinien korzystać ze sprzętu AGD jak i innych urządzeń zgodnie z ichprzeznaczeniem przy zachowaniu ogólnych zasad bhp.
  13.W przypadku jakichkolwiek kłótni, awantur bądź innych niemiłych sytuacji, kradzieży itp.niezwłocznie powiadamiamy Policje bądź odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji.
  14.Osoby których zachowanie będzie wykraczało poza ogólnie przyjętą kulturę osobistą bądź rażącołamiących wyżej wymieniony regulamin będziemy usuwać z apartamentów nie ponosząc z tego powodu strat finansowych.
  15.Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego lub osoby przezniego wskazanej o zaistniałych zniszczeniach lub usterkach oraz o brakach w wyposażeniu Apartamentu, o którym mowa w § 5 poniżej.
  16.W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jegoprzeznaczeniem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  17.Jeżeli przy objęciu przedmiotu najmu lub w czasie trwania stosunku najmu zajdzie potrzebanapraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego.
  18.W przypadku zniszczeń w lokalu powstałych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, zaktóre ten odpowiada, Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikające z tego tytułu koszty.
  §5
  WYDANIE I ODDANIE APARTAMENTU
  1.Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z wynajmującym. Najemca zobowiązany jest dopoinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przybycia. Przekazanie kodu do apartamentu może nastąpić od godz. 14.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kodu, można go wydać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kodu.
  2.Najemca zobowiązany jest do opuszczenia Apartamentu do ostatniego dnia najmu do godziny 11:00
  §7WARUNKI REZYGNACJI
  1.Najemca ma prawo do rezygnacji z rezerwacji Apartamentu.
  2.W razie, gdy rezygnacja z rezerwacji zostanie dokonana na mniej niż 90 dni przed pierwszym dniem najmu Wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu w pełnej wysokości, określonej w § 3 ust. 1 na rachunek bankowy Najemcy wskazany w umowie.
  §8
  ZAKOŃCZENIE UMOWY NAJMU
  1.Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu wraz zwyposażeniem w stanie niepogorszonym, uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej eksploatacji przedmiotu najmu, za które nie ponosi odpowiedzialności.
  §9
  REKLAMACJE
 22. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych uslug.
 23. Wszelkie reklamacje przyjmowanę są drogą mailowa apartamentbelmare128.com
 24. Reklamacja powinna być złożona pisemnie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 25. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie max do 7 dni.

RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że : Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Apartament128 Ogróek Bel Mare Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : apartamentbelmare128@gmail.com
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;